Huishoudelijk Reglement van hsv-DOS
1.  Trainingen: woensdag 19:15 - 22:00 uur en zondag 09:00 - 15:00 uur.
2.  Iedereen moet zorgen voor deugdelijk trainingsmateriaal.
3.  Voor en/of tijdens de trainingsuren mag geen alcohol worden gedronken door diegene die trainen of training
     geven.
4.  Voor aanvang van de training moet de hond uitgelaten zijn. Doet de hond toch zijn behoefte op het
     trainingsveld, dan dient dit onmiddellijk te worden opgeruimd.
5.  Op het terrein is de hond altijd aangelijnd, tenzij door de trainer anders wordt bepaald.
6.  Tijdens de training wordt er geen discussie gevoerd met de trainer of met andere leden uit de groep.
     Na de training kunnen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt.
7.  Bij VERHINDERING moet ALTIJD de INSTRUCTEUR daarvan in kennis worden gesteld. Eventueel afmelden bij
     iemand van het bestuur. De instructeurs staan er niet voor zichzelf.
8.  Iemand die met zijn hond wil trainen bij een andere vereniging of mee wil doen aan wedstrijden, kan dit
     uitsluitend doen met toestemming (vooraf) van de hoofdtrainer.
9.  Contributie wordt berekend per trainende hond en wordt per kalender jaar (vooraf) afgedragen aan de
     vereniging. Dit kan via overmaking per bank, betaalverzoek of contant aan de penningmeester van de
     vereniging. (Statuten Art. 7.1)
10. Nieuwe leden kunnen 2 weken de training volgen zonder betaling van contributie
11. Het bestuur c.q. de hoofdinstructeur heeft het recht nieuwe leden zonder opgaaf van reden te weigeren
      en/of een ledenstop af te kondigen.
12. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren door schriftelijke opzegging bij één van de
      bestuursleden, één maand vóór de 1e van het nieuwe kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging is men wel
      contributie over het lopend jaar verschuldigd. Bij opzegging na bovengenoemde periode is men wel de
      contributie over het komende jaar verschuldigd (Statuten Art.6.2)
13. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van geleden schade, verlies of diefstal tijdens de
      trainingen.
14. In het clubgebouw zijn pups met de leeftijd tot 6 maanden toegestaan. Overige honden zijn alleen toegestaan
      met toestemming van de instructeur.
15. Bij besmettelijke aandoeningen of als de hond loops is wordt dit ruim voor de training telefonisch gemeld aan
      de instructeur.
16. Geleiders moeten er zelf zorg voor dragen dat ze W.A verzekerd zijn i.v.m. aangebrachte schade.
17. Personen die worden geschorst of geroyeerd kunnen geen aanspraak maken op nog resterend contributie
      en/of resterende lessen. (Statuten Art.6.4)
18. Lidmaatschap is voor een periode van minimaal een kalenderjaar, tenzij niet meer getraind kan worden i.v.m.
      gezondheid of overlijden van hond en/of geleider. Hiervan moet bewijs kunnen worden overlegd aan het
      bestuur. (Statuten Art.4 en Art. 7).
19. Vaste leden van de groepen VZH en IGP worden ook lid van de N.B.G. De bijdrage hiervoor wordt
      tegelijkertijd met de eerste in rekening gebrachte contributie voldaan. Wordt men na 1 april lid, dan wordt
      voor het eerste kalenderjaar een evenredig kwartaalcontributies in rekening gebracht.
20. Tijdens de trainingen zijn alleen trainende honden op het veld toegestaan. Overige honden zijn alleen
      toegestaan met toestemming van de trainer.
21. Parkeren: het terrein is niet groot dus pas uw snelheid aan en houdt rekening met de mensen en honden, die
      op het terrein lopen.
Verenigingstatuten vastgelegd bij de NBG organisatie hier
Copyright © 2024 by "Hsv DOS"  ·  Tekst en foto's van DOS zijn in eigen beheer geproduceerd. Alle rechten voorbehouden.